W jakim terminie należy dostarczyć zwolnienie lekarskie

Termin dostarczenia zwolnienia lekarskiego
Zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA ubezpieczony zobowiązany jest przedłożyć w terminie 7 dni od daty jego otrzymania płatnikowi składek.
Jeżeli płatnik nie jest zobowiązany do wypłaty zasiłku chorobowego przekazuje to zaświadczenie niezwłocznie do ZUS, podając jednocześnie datę dostarczenia tego zaświadczenia przez ubezpieczonego.

Osoby prowadzące działalność pozarolniczą podlegający ubezpieczeniu chorobowemu składają zaświadczenia lekarskie bezpośrednio do terenowej jednostki ZUS.

W przypadku, gdy ubezpieczony dostarczy zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA po upływie 7 dni od daty jego otrzymania, zasiłek chorobowy ulega obniżeniu o 25%, począwszy od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego. Sankcji tej nie stosuje się gdy ubezpieczony nie dostarczył zaświadczenia lekarskiego w wymaganym terminie z przyczyn od niego niezależnych.

Terminy przedawnienia zwolnienia lekarskiego
Roszczenie o wypłatę zasiłku chorobowego przedawnia się po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje.
Jeżeli niezgłoszenie roszczenia o wypłatę zasiłku nastąpiło z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego, termin 6 miesięcy liczy się od dnia, w którym ustała przeszkoda uniemożliwiająca zgłoszenie roszczenia.

Termin wypłaty zasiłku chorobowego
Wypłata zasiłku chorobowego powinna nastąpić nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłku.
W razie odmowy prawa do zasiłku chorobowego, decyzja odmowna powinna być wydana najpóźniej w terminie 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłków.